TAX-NET
TXN NEWCONNECT

TXN
TAX-NET NEWCONNECT
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TXN financial statements

Tóm tắt tài chính của TAX-NET với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của TXN, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền