ARBONA B

ARBO.B NGM
ARBO.B
ARBONA B NGM
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ARBO.B nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ARBONA B với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ARBO.B là 1.005B SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu