FLOWSCAPE

FLOWS NGM
FLOWS
FLOWSCAPE NGM
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FLOWS báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FLOWSCAPE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FLOWS là 191.064M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền