AFFLE (INDIA) LTD

AFFLE NSE
AFFLE
AFFLE (INDIA) LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AFFLE báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của AFFLE (INDIA) LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AFFLE là 159.315B. Ngày thu nhập tiếp theo AFFLE (INDIA) LTD là 2 Tháng 3, ước tính là 4.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền