AGRO PHOS INDIA LTD
AGROPHOS NSE

AGROPHOS
AGRO PHOS INDIA LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của AGRO PHOS INDIA LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AGROPHOS là 327.427M. EPS TTM của công ty là 1.99, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 8.13.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền