HARITA SEATING SYS

HARITASEAT NSE
HARITASEAT
HARITA SEATING SYS NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HARITASEAT báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của HARITA SEATING SYS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HARITASEAT là 79.362M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền