HOUSING DEVEL FIN HDFC

HDFC NSE
HDFC
HOUSING DEVEL FIN NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Tài chính/Cho thuê
Công ty TNHH Tài chính và Phát triển Nhà ở là một công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cấp vốn bằng các khoản cho vay để mua hoặc xây dựng nhà ở, bất động sản thương mại và các mục đích khác tại Ấn Độ. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm cho vay, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chung, quản lý tài sản và các hoạt động kinh doanh khác. Công ty cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, ví dụ như bảo hiểm xe máy, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tai nạn cá nhân và gia đình, trong lĩnh vực bán lẻ, và các sản phẩm thiết kế, ví dụ như như tài sản, hàng hải, hàng không và bảo hiểm trách nhiệm, trong phân khúc doanh nghiệp. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, quỹ tương hỗ, quản lý đầu tư bất động sản, quản lý dự án, tư vấn đầu tư và các dịch vụ liên quan đến bất động sản. Mạng lưới phân phối của công ty bao gồm hơn 4.520 chi nhánh và khoảng 12.000 máy rút tiền tự động tại hơn 2.590 địa điểm. Các công ty con bao gồm Công ty TNHH Phát triển HDFC, Công ty TNHH Đầu tư HDFC, Công ty TNHH HDFC Trustee và Công ty TNHH Quản lý Tài sản HDFC, v.v...