HOUSING DEVEL FIN

HDFCNSE
HDFC
HOUSING DEVEL FINNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HDFC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HOUSING DEVEL FIN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HDFC là 4.879T INR. EPS TTM của công ty là 133.25 INR, tỷ suất cổ tức là 1.12% và P/E là 20.34. Ngày thu nhập tiếp theo của HOUSING DEVEL FIN là 30 Tháng 1, ước tính là 20.14 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu