HOUSING DEVEL FIN
HDFC NSE

HDFC
HOUSING DEVEL FIN NSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HOUSING DEVEL FIN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HDFC là 4.486T. EPS TTM của công ty là 105.37, lợi tức cổ tức là 0.93%, và P/E là 23.48. Ngày thu nhập tiếp theo HOUSING DEVEL FIN là August 4, ước tính là 15.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền