HDFC BANK HDFCBANK

HDFCBANK NSE
HDFCBANK
HDFC BANK NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HDFCBANK Biểu đồ Chứng khoán

Giao dịch HDFCBANK với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Ngân hàng khu vực
Công ty TNHH Ngân hàng HDFC (sau đây gọi là Ngân hàng) là một công ty trong lĩnh vực đầu tư. Ngân hàng cung cấp một loạt các dịch vụ ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại và đầu tư ở mảng bán sỉ, giao dịch / chi nhánh ngân hàng ở lĩnh vực bán lẻ. Ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ tài chính khác. Các lĩnh vực của Ngân hàng bao gồm Kho bạc, Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Bán buôn và các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng khác. Lĩnh vực Kho bạc chủ yếu bao gồm các thu nhập lãi thuần từ danh mục đầu tư của Ngân hàng, vay và cho vay trên thị trường tiền tệ, lợi nhuận hoặc thua lỗ từ các hoạt động đầu tư, các giao dịch hối đoái và các hợp đồng phái sinh. Lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ phục vụ khách hàng bán lẻ thông qua mạng lưới chi nhánh và các kênh phân phối khác cũng như thông qua các kênh phân phối thay thế. Ngân hàng cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và tổ chức của mình một loạt các sản phẩm giao dịch và ngân hàng thương mại. Các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng khác bao gồm thu nhập từ hoạt động ngân hàng.