JAYPEE INFRATECH L

JPINFRATEC NSE
JPINFRATEC
JAYPEE INFRATECH L NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JPINFRATEC financial statements

Tóm tắt tài chính của JAYPEE INFRATECH L với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của JPINFRATEC là 2.667B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền