MANAPPURAM FINANCE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MANAPPURAM nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu MANAPPURAM FINANCE

Lợi nhuận của MANAPPURAM trong quý trước là 4.90 INR trong khi ước tính là 4.53 INR, chiếm 8.17 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 12.10B INR mặc dù con số ước tính là 11.82B INR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của MANAPPURAM.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên