MULTI COMMODITY EX
MCX NSE

MCX
MULTI COMMODITY EX NSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của MULTI COMMODITY EX với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MCX là 81.58B. EPS TTM của công ty là 40.98, lợi tức cổ tức là 1.73%, và P/E là 39.30. Ngày thu nhập tiếp theo MULTI COMMODITY EX là 3 Tháng 11, ước tính là 10.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền