NAGARJUNA FERTILIZ
NAGAFERT NSE

NAGAFERT
NAGARJUNA FERTILIZ NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NAGAFERT financial statements

Tóm tắt tài chính của NAGARJUNA FERTILIZ với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NAGAFERT là 6.465B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền