NILA INFRASTRUCTUR

NILAINFRA NSE
NILAINFRA
NILA INFRASTRUCTUR NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NILAINFRA financial statements

Tóm tắt tài chính của NILA INFRASTRUCTUR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NILAINFRA là 2.127B. EPS TTM của công ty là 0.07, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 75.46.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền