RAJNANDINI METAL LTD

RAJMETNSE
RAJMET
RAJNANDINI METAL LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RAJMET nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của RAJNANDINI METAL LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RAJMET là 3.843B INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu