ACCESS BANK PLC

ACCESS NSENG
ACCESS
ACCESS BANK PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ACCESS

Tóm tắt tài chính của ACCESS BANK PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ACCESS là 329.826B NGN. EPS TTM của công ty là 3.56 NGN, tỷ suất cổ tức là 8.95% và P/E là 2.73.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền