CADBURY PLC - NIGERIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CADBURY nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu CADBURY PLC - NIGERIA

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 14.92B NGN mặc dù con số ước tính là 14.66B NGN. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của CADBURY.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên