IKEJA HOTEL PLC
IKEJAHOTEL NSENG

IKEJAHOTEL
IKEJA HOTEL PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IKEJAHOTEL financial statements

Tóm tắt tài chính của IKEJA HOTEL PLC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IKEJAHOTEL là 2.37B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền