IKEJA HOTEL PLC

NSENGIKEJAHOTEL
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IKEJAHOTEL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của IKEJA HOTEL PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IKEJAHOTEL là 2.619B NGN.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu