TANTALIZERS PLC

TANTALIZER NSENG
TANTALIZER
TANTALIZERS PLC NSENG
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TANTALIZER

Tóm tắt tài chính của TANTALIZERS PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TANTALIZER là 642.326M NGN.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu