TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC
TRIPPLEG NSENG

TRIPPLEG
TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TRIPPLEG là 475.156M. EPS TTM của công ty là 0.16, lợi tức cổ tức là 7.29%, và P/E là 5.83.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền