Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
NG1! NYMEX

NG1!
Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên NYMEX
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
        
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.003.29-0.06%-0.003.333.29Mua
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.003.31-0.09%-0.003.333.30Mua
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.003.30-0.09%-0.003.333.29Mua
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.003.310.03%0.003.343.31Mua
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.003.370.03%0.003.383.36Mua
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.003.47-0.06%-0.003.493.46Mua
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.003.54-0.14%-0.013.573.53Mua
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.003.480.03%0.003.493.46Mua
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.003.280.12%0.003.303.27Mua
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.820.18%0.012.832.82Mua
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.750.11%0.002.762.75Mua
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.780.29%0.012.792.78Mua
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.820.53%0.012.822.81Mua
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.820.21%0.012.822.82Mua
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.800.11%0.002.802.80Mua
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.840.25%0.012.842.82Mua
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.890.21%0.012.892.88Sức mua mạnh
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.003.021.21%0.043.022.96Sức mua mạnh
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.003.120.94%0.033.123.09Sức mua mạnh
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.003.060.03%0.003.063.06Mua
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.880.80%0.022.882.87Sức mua mạnh
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.540.00%0.002.572.53Mua
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.500.00%0.002.502.49Mua
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.540.00%0.002.542.54Mua
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.580.00%0.002.612.58Mua
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.600.00%0.002.602.60Mua
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.58-0.04%-0.002.602.58Mua
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.62-0.04%-0.002.642.62Mua
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.69-0.04%-0.002.692.69Mua
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.88-0.03%-0.002.882.88Mua
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.98-0.03%-0.002.982.98Mua
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.94-0.03%-0.002.952.94Mua
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.79-0.04%-0.002.792.79Mua
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.47-0.04%-0.002.472.47Mua
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.44-0.04%-0.002.442.44Mua
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.48-0.04%-0.002.482.48Mua
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.52-0.04%-0.002.522.52Mua
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.54-0.04%-0.002.542.54Mua
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.53-0.04%-0.002.532.53Mua
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.57-0.04%-0.002.572.57Mua
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.67-0.04%-0.002.672.67Mua
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.89-0.03%-0.002.892.89Mua
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.98-0.03%-0.002.982.98Mua
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.94-0.03%-0.002.942.94Mua
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.79-0.04%-0.002.792.79Mua
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.46-0.04%-0.002.462.46Mua
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.44-0.04%-0.002.442.44Mua
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.48-0.04%-0.002.482.48Mua
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.52-0.04%-0.002.522.52Mua
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.52-0.04%-0.002.522.52Mua
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.52-0.04%-0.002.522.52Mua
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.54-0.04%-0.002.542.54Mua
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.64-0.04%-0.002.642.64Mua
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.84-0.04%-0.002.842.84Mua
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.002.94-0.03%-0.002.942.94Mua
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.90-0.03%-0.002.902.90Mua
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.76-0.04%-0.002.762.76Mua
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.43-0.04%-0.002.432.43Bán
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.41-0.04%-0.002.412.41Bán
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.45-0.04%-0.002.452.45Bán
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.49-0.04%-0.002.492.49Bán
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.50-0.04%-0.002.502.50Bán
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.50-0.04%-0.002.502.50Bán
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.53-0.04%-0.002.532.53Bán
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.63-0.04%-0.002.632.63Bán
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.84-0.04%-0.002.842.84Bán
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.002.95-0.03%-0.002.952.95Bán
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.002.91-0.03%-0.002.912.91Bán
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.77-0.04%-0.002.772.77Bán
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.46-0.04%-0.002.462.46Bán
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.44-0.04%-0.002.442.44Bán
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.48-0.04%-0.002.482.48Bán
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.52-0.04%-0.002.522.52Bán
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.52-0.04%-0.002.522.52Bán
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.52-0.04%-0.002.522.52Bán
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.55-0.04%-0.002.552.55Bán
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.64-0.04%-0.002.642.64Bán
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.002.85-0.04%-0.002.852.85Bán
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.002.96-0.03%-0.002.962.96Bán
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.002.92-0.03%-0.002.922.92Bán
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.002.78-0.04%-0.002.782.78Bán
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.47-0.04%-0.002.472.47Bán
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.45-0.04%-0.002.452.45Bán
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.49-0.04%-0.002.492.49Bán
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.53-0.04%-0.002.532.53Bán
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.54-0.04%-0.002.542.54Bán
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.54-0.04%-0.002.542.54Bán
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.58-0.04%-0.002.582.58Bán
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.002.68-0.04%-0.002.682.68Bán
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.002.89-0.03%-0.002.892.89Bán
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.01-0.03%-0.003.013.01Bán
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.002.96-0.03%-0.002.962.96Bán
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.002.83-0.04%-0.002.832.83Bán
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.51-0.04%-0.002.512.51Bán
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.48-0.04%-0.002.482.48Bán
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.52-0.04%-0.002.522.52Bán
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.002.56-0.04%-0.002.562.56Bán
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.002.58-0.04%-0.002.582.58Bán
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.002.59-0.04%-0.002.592.59Bán
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.002.62-0.04%-0.002.622.62Bán
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.002.73-0.04%-0.002.732.73Bán
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.002.93-0.03%-0.002.932.93Bán
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.05-0.03%-0.003.053.05Bán
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.01-0.03%-0.003.013.01Bán
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.002.88-0.03%-0.002.882.88Bán
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.002.55-0.04%-0.002.552.55Bán
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.002.53-0.04%-0.002.532.53Bán
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.002.57-0.04%-0.002.572.57Bán
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.002.61-0.04%-0.002.612.61Bán
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.002.65-0.04%-0.002.652.65Bán
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.002.66-0.04%-0.002.662.66Bán
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.002.71-0.04%-0.002.712.71Bán
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.002.78-0.04%-0.002.782.78Bán
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.002.93-0.03%-0.002.932.93Bán
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.07-0.03%-0.003.073.07Bán
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.03-0.03%-0.003.033.03Bán
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.002.92-0.03%-0.002.922.92Bán
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.002.60-0.04%-0.002.602.60Bán
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.002.58-0.04%-0.002.582.58Bán
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.002.62-0.04%-0.002.622.62Bán
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.002.66-0.04%-0.002.662.66Bán
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.002.70-0.04%-0.002.702.70Bán
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.002.71-0.04%-0.002.712.71Bán
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.002.76-0.04%-0.002.762.76Bán
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.002.83-0.04%-0.002.832.83Bán
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.002.98-0.03%-0.002.982.98Bán
NGF2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2032)
20311229.003.12-0.03%-0.003.123.12Bán
NGG2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2032)
20320128.003.08-0.03%-0.003.083.08Bán
NGH2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2032)
20320225.002.98-0.03%-0.002.982.98Bán
NGJ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2032)
20320329.002.67-0.04%-0.002.672.67Bán
NGK2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2032)
20320428.002.64-0.04%-0.002.642.64Bán
NGM2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2032)
20320526.002.68-0.04%-0.002.682.68Bán
NGN2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2032)
20320628.002.72-0.04%-0.002.722.72Bán
NGQ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2032)
20320728.002.76-0.04%-0.002.762.76Bán
NGU2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2032)
20320827.002.77-0.04%-0.002.772.77Bán
NGV2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2032)
20320928.002.82-0.04%-0.002.822.82Bán
NGX2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2032)
20321027.002.89-0.03%-0.002.892.89Bán
NGZ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2032)
20321126.003.05-0.03%-0.003.053.05Bán
NGF2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2033)
20321229.003.18-0.03%-0.003.183.18Bán
NGG2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2033)
20330127.003.14-0.03%-0.003.143.14Bán
NGH2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2033)
20330224.003.05-0.03%-0.003.053.05Bán
NGJ2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2033)
20330329.002.73-0.04%-0.002.732.73Bán
NGK2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2033)
20330427.002.71-0.04%-0.002.712.71Bán
NGM2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2033)
20330526.002.74-0.04%-0.002.742.74Bán
NGN2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2033)
20330628.002.78-0.04%-0.002.782.78Bán
NGQ2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2033)
20330727.002.82-0.04%-0.002.822.82Bán
NGU2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2033)
20330829.002.84-0.04%-0.002.842.84Bán
NGV2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2033)
20330928.002.88-0.03%-0.002.882.88Bán
NGX2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2033)
20331027.002.96-0.03%-0.002.962.96Bán
NGZ2033 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2033)
20331128.003.11-0.03%-0.003.113.11Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter