Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên icon

Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
US Flag
NYMEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
        
NGV2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.540.12%0.002.552.54Mua
NGX2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.570.12%0.002.582.57Mua
NGZ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.730.04%0.002.732.72Mua
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.830.18%0.012.842.83Mua
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.790.14%0.002.792.79Mua
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.650.04%0.002.652.64Mua
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.36-0.21%-0.012.362.36Bán
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.34-1.31%-0.032.372.32Bán
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.37-1.21%-0.032.402.35Bán
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.41-1.19%-0.032.442.39Bán
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.41-1.19%-0.032.442.40Bán
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.40-1.16%-0.032.432.38Bán
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.42-1.14%-0.032.462.41Bán
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.48-1.08%-0.032.512.47Bán
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.64-0.90%-0.022.662.63Bán
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.76-0.72%-0.022.782.75Bán
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.72-0.51%-0.012.732.71Bán
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.59-0.42%-0.012.602.58Bán
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.32-0.17%-0.002.322.31Bán
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.29-0.13%-0.002.302.28Bán
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.33-0.13%-0.002.362.32Bán
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.36-0.08%-0.002.372.35Bán
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.370.00%0.002.382.37Bán
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.360.00%0.002.372.35Bán
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.380.04%0.002.392.38Bán
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.450.12%0.002.462.45Bán
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.630.23%0.012.642.63Mua
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.760.25%0.012.772.76Mua
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.730.18%0.012.742.73Mua
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.620.15%0.002.632.62Mua
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.37-0.04%-0.002.382.37Mua
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.35-0.04%-0.002.362.35Mua
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.390.00%0.002.392.39Mua
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.420.00%0.002.432.42Mua
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.430.00%0.002.442.43Mua
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.420.00%0.002.432.42Mua
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.450.04%0.002.452.45Mua
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.510.04%0.002.522.51Mua
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.690.04%0.002.692.69Mua
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.810.04%0.002.812.81Mua
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.790.07%0.002.792.79Mua
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.680.07%0.002.682.68Mua
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.430.21%0.012.432.43Mua
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.420.21%0.012.422.42Mua
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.460.20%0.012.462.46Mua
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.500.20%0.012.502.50Mua
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.510.20%0.012.512.51Mua
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.510.20%0.012.512.51Mua
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.540.20%0.012.542.54Mua
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.620.19%0.012.622.62Mua
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.800.18%0.012.802.80Mua
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.920.17%0.012.922.92Mua
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.890.17%0.012.892.89Mua
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.770.14%0.002.772.77Mua
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.52-0.24%-0.012.522.52Bán
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.51-0.24%-0.012.512.51Bán
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.54-0.24%-0.012.542.54Bán
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.57-0.23%-0.012.572.57Bán
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.57-0.23%-0.012.572.57Bán
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.57-0.23%-0.012.572.57Bán
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.59-0.23%-0.012.592.59Bán
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.65-0.23%-0.012.652.65Bán
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.82-0.21%-0.012.822.82Bán
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.94-0.20%-0.012.942.94Bán
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.91-0.21%-0.012.912.91Bán
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.82-0.21%-0.012.822.82Bán
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.57-0.23%-0.012.572.57Bán
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.56-0.23%-0.012.562.56Bán
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.59-0.23%-0.012.592.59Bán
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.63-0.23%-0.012.632.63Bán
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.63-0.23%-0.012.632.63Bán
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.63-0.23%-0.012.632.63Bán
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.65-0.23%-0.012.652.65Bán
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.71-0.22%-0.012.712.71Bán
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.88-0.21%-0.012.882.88Bán
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.00-0.20%-0.013.003.00Bán
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.96-0.20%-0.012.962.96Bán
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.87-0.21%-0.012.872.87Bán
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.63-0.23%-0.012.632.63Bán
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.62-0.23%-0.012.622.62Bán
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.65-0.23%-0.012.652.65Bán
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.68-0.22%-0.012.682.68Bán
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.69-0.22%-0.012.692.69Bán
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.69-0.22%-0.012.692.69Bán
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.71-0.22%-0.012.712.71Bán
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.78-0.22%-0.012.782.78Bán
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.94-0.20%-0.012.942.94Bán
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.06-0.20%-0.013.063.06Bán
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.04-0.20%-0.013.043.04Bán
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.97-0.20%-0.012.972.97Bán
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.74-0.22%-0.012.742.74Bán
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.73-0.22%-0.012.732.73Bán
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.75-0.22%-0.012.752.75Bán
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.79-0.21%-0.012.792.79Bán
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.80-0.21%-0.012.802.80Bán
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.81-0.21%-0.012.812.81Bán
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.83-0.21%-0.012.832.83Bán
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.90-0.21%-0.012.902.90Bán
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.06-0.20%-0.013.063.06Bán
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.18-0.19%-0.013.183.18Bán
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.14-0.19%-0.013.143.14Bán
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.08-0.19%-0.013.083.08Bán
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.83-0.21%-0.012.832.83Bán
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.81-0.21%-0.012.812.81Bán
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.84-0.21%-0.012.842.84Bán
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.88-0.21%-0.012.882.88Bán
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.92-0.21%-0.012.922.92Bán
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.93-0.20%-0.012.932.93Bán
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.98-0.20%-0.012.982.98Bán
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.04-0.20%-0.013.043.04Bán
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.19-0.19%-0.013.193.19Bán
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.32-0.18%-0.013.323.32Bán
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.28-0.18%-0.013.283.28Bán
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.22-0.19%-0.013.223.22Bán
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.94-0.20%-0.012.942.94Bán
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.92-0.21%-0.012.922.92Bán
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.95-0.20%-0.012.952.95Bán
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.002.99-0.20%-0.012.992.99Bán
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.03-0.20%-0.013.033.03Bán
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.04-0.20%-0.013.043.04Bán
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.09-0.19%-0.013.093.09Bán
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.16-0.19%-0.013.163.16Bán
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.32-0.18%-0.013.323.32Bán
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.45-0.17%-0.013.453.45Bán
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.41-0.18%-0.013.413.41Bán
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.35-0.18%-0.013.353.35Bán
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.06-0.20%-0.013.063.06Bán
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.03-0.20%-0.013.033.03Bán
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.07-0.20%-0.013.073.07Bán
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.11-0.19%-0.013.113.11Bán
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.15-0.19%-0.013.153.15Bán
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.16-0.19%-0.013.163.16Bán
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.21-0.19%-0.013.213.21Bán
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.28-0.18%-0.013.283.28Bán
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.44-0.17%-0.013.443.44Bán
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.57-0.17%-0.013.573.57Bán
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.53-0.17%-0.013.533.53Bán
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.47-0.17%-0.013.473.47Bán
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.17-0.19%-0.013.173.17Bán
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.14-0.19%-0.013.143.14Bán
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.18-0.19%-0.013.183.18Bán
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.22-0.19%-0.013.223.22Bán
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.26-0.18%-0.013.263.26Bán
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.27-0.18%-0.013.273.27Bán
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.32-0.18%-0.013.323.32Bán
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.39-0.18%-0.013.393.39Bán
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.55-0.17%-0.013.553.55Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất