Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
NYMEX
NG1!

NG1!
Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
NYMEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
        
NGM2019 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2019)
20190529.002.62-0.61%-0.022.662.62Bán
NGN2019 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2019)
20190626.002.66-0.60%-0.022.692.65Bán
NGQ2019 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.67-0.52%-0.012.712.67Bán
NGU2019 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.67-0.56%-0.012.702.66Bán
NGV2019 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.70-0.52%-0.012.732.69Bán
NGX2019 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.77-0.36%-0.012.802.77Bán
NGZ2019 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.95-0.20%-0.012.972.94Bán
NGF2020 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.003.04-0.26%-0.013.063.03Bán
NGG2020 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.003.00-0.20%-0.013.022.99Bán
NGH2020 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.88-0.28%-0.012.892.87Mua
NGJ2020 NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.62-0.15%-0.002.632.61Mua
NGK2020 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.58-0.12%-0.002.592.58Mua
NGM2020 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.61-0.23%-0.012.622.61Mua
NGN2020 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.65-0.11%-0.002.652.64Mua
NGQ2020 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.66-0.08%-0.002.662.65Mua
NGU2020 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.64-0.26%-0.012.652.64Mua
NGV2020 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.66-0.22%-0.012.672.66Mua
NGX2020 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.720.00%0.002.722.71Mua
NGZ2020 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.870.03%0.002.872.86Mua
NGF2021 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.960.03%0.002.962.95Mua
NGG2021 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.92-0.07%-0.002.922.92Mua
NGH2021 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.790.07%0.002.792.79Mua
NGJ2021 NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.520.12%0.002.532.52Mua
NGK2021 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.490.12%0.002.492.49Mua
NGM2021 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.520.16%0.002.522.52Mua
NGN2021 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.560.16%0.002.562.56Mua
NGQ2021 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.570.16%0.002.572.57Mua
NGU2021 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.560.16%0.002.562.56Mua
NGV2021 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.580.15%0.002.582.58Mua
NGX2021 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.640.15%0.002.642.64Mua
NGZ2021 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.810.14%0.002.812.81Mua
NGF2022 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.93-0.14%-0.002.942.93Bán
NGG2022 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.890.14%0.002.892.89Mua
NGH2022 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.770.14%0.002.772.77Mua
NGJ2022 NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.510.16%0.002.512.51Mua
NGK2022 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.490.16%0.002.492.49Theo dõi
NGM2022 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.520.16%0.002.522.52Theo dõi
NGN2022 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.550.16%0.002.552.55Mua
NGQ2022 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.560.16%0.002.562.56Mua
NGU2022 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.560.16%0.002.562.56Mua
NGV2022 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.580.16%0.002.582.58Mua
NGX2022 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.640.15%0.002.642.64Mua
NGZ2022 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.820.14%0.002.822.82Mua
NGF2023 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.950.14%0.002.952.95Mua
NGG2023 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.900.14%0.002.902.90Mua
NGH2023 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.800.14%0.002.802.80Mua
NGJ2023 NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.570.16%0.002.572.57Mua
NGK2023 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.560.16%0.002.562.56Mua
NGM2023 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230529.002.600.15%0.002.602.60Mua
NGN2023 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.640.15%0.002.642.64Mua
NGQ2023 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.660.15%0.002.662.66Mua
NGU2023 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.660.15%0.002.662.66Bán
NGV2023 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.690.15%0.002.692.69Bán
NGX2023 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.750.15%0.002.752.75Bán
NGZ2023 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.940.14%0.002.942.94Mua
NGF2024 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.003.060.13%0.003.063.06Mua
NGG2024 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.003.030.13%0.003.033.03Mua
NGH2024 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.930.14%0.002.932.93Mua
NGJ2024 NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240327.002.700.15%0.002.702.70Mua
NGK2024 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.680.15%0.002.682.68Mua
NGM2024 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.710.15%0.002.712.71Mua
NGN2024 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.740.15%0.002.742.74Mua
NGQ2024 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.750.15%0.002.752.75Mua
NGU2024 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.750.15%0.002.752.75Mua
NGV2024 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.770.14%0.002.772.77Mua
NGX2024 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.840.14%0.002.842.84Mua
NGZ2024 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241127.003.010.13%0.003.013.01Mua
NGF2025 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.130.13%0.003.133.13Mua
NGG2025 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.100.13%0.003.103.10Mua
NGH2025 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.003.030.13%0.003.033.03Mua
NGJ2025 NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.820.14%0.002.822.82Mua
NGK2025 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.800.14%0.002.802.80Mua
NGM2025 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.830.14%0.002.832.83Mua
NGN2025 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.860.14%0.002.862.86Mua
NGQ2025 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.880.14%0.002.882.88Mua
NGU2025 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.880.14%0.002.882.88Mua
NGV2025 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.910.14%0.002.912.91Mua
NGX2025 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.970.13%0.002.972.97Mua
NGZ2025 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.140.13%0.003.143.14Mua
NGF2026 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.260.12%0.003.263.26Mua
NGG2026 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.220.12%0.003.223.22Mua
NGH2026 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.160.13%0.003.163.16Mua
NGJ2026 NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.940.14%0.002.942.94Sức mua mạnh
NGK2026 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.920.14%0.002.922.92Sức mua mạnh
NGM2026 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.950.14%0.002.952.95Sức mua mạnh
NGN2026 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.980.13%0.002.982.98Sức mua mạnh
NGQ2026 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.003.000.13%0.003.003.00Sức mua mạnh
NGU2026 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.003.000.13%0.003.003.00Sức mua mạnh
NGV2026 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.003.030.13%0.003.033.03Sức mua mạnh
NGX2026 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.100.13%0.003.103.10Sức mua mạnh
NGZ2026 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.250.12%0.003.253.25Sức mua mạnh
NGF2027 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.370.12%0.003.373.37Sức mua mạnh
NGG2027 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.340.12%0.003.343.34Sức mua mạnh
NGH2027 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.270.12%0.003.273.27Sức mua mạnh
NGJ2027 NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.050.13%0.003.053.05Mua
NGK2027 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.003.030.13%0.003.033.03Sức mua mạnh
NGM2027 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.060.13%0.003.063.06Sức mua mạnh
NGN2027 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.090.13%0.003.093.09Mua
NGQ2027 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.110.13%0.003.113.11Mua
NGU2027 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.120.13%0.003.123.12Mua
NGV2027 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.140.13%0.003.143.14Mua
NGX2027 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.210.12%0.003.213.21Mua
NGZ2027 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.370.12%0.003.373.37Mua
NGF2028 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.490.11%0.003.493.49Mua
NGG2028 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.450.12%0.003.453.45Mua
NGH2028 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.390.12%0.003.393.39Mua
NGJ2028 NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.140.13%0.003.143.14Mua
NGK2028 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.120.13%0.003.123.12Mua
NGM2028 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.150.13%0.003.153.15Mua
NGN2028 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.190.13%0.003.193.19Mua
NGQ2028 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.230.12%0.003.233.23Mua
NGU2028 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.250.12%0.003.253.25Mua
NGV2028 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.290.12%0.003.293.29Mua
NGX2028 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.350.12%0.003.353.35Mua
NGZ2028 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.500.11%0.003.503.50Mua
NGF2029 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.630.11%0.003.633.63Mua
NGG2029 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.590.11%0.003.593.59Mua
NGH2029 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.530.11%0.003.533.53Mua
NGJ2029 NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.230.12%0.003.233.23Mua
NGK2029 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.210.12%0.003.213.21Mua
NGM2029 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.240.12%0.003.243.24Mua
NGN2029 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.280.12%0.003.283.28Mua
NGQ2029 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.320.12%0.003.323.32Mua
NGU2029 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.330.12%0.003.333.33Mua
NGV2029 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.380.12%0.003.383.38Mua
NGX2029 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.450.12%0.003.453.45Mua
NGZ2029 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.600.11%0.003.603.60Mua
NGF2030 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.730.11%0.003.733.73Mua
NGG2030 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.700.11%0.003.703.70Mua
NGH2030 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.630.11%0.003.633.63Mua
NGJ2030 NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.330.12%0.003.333.33Mua
NGK2030 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.310.12%0.003.313.31Mua
NGM2030 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.340.12%0.003.343.34Mua
NGN2030 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.380.12%0.003.383.38Mua
NGQ2030 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.420.12%0.003.423.42Mua
NGU2030 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.440.12%0.003.443.44Mua
NGV2030 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.480.12%0.003.483.48Mua
NGX2030 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.550.11%0.003.553.55Mua
NGZ2030 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.710.11%0.003.713.71Mua
NGF2031 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.840.10%0.003.843.84Mua
NGG2031 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.800.11%0.003.803.80Mua
NGH2031 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.740.11%0.003.743.74Mua
NGJ2031 NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.430.12%0.003.433.43Mua
NGK2031 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.410.12%0.003.413.41Mua
NGM2031 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.440.12%0.003.443.44Mua
NGN2031 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.480.12%0.003.483.48Mua
NGQ2031 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.520.11%0.003.523.52Mua
NGU2031 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.540.11%0.003.543.54Mua
NGV2031 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.580.11%0.003.583.58Mua
NGX2031 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.650.11%0.003.653.65Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất