Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên icon

Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
US Flag
NYMEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
        
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.291.10%0.032.302.26Bán
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.291.06%0.022.292.26Bán
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.240.90%0.022.242.21Sức bán mạnh
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.170.46%0.012.182.16Sức bán mạnh
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.190.23%0.012.192.18Sức bán mạnh
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.240.27%0.012.242.23Bán
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.28-0.26%-0.012.282.28Sức bán mạnh
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.300.00%0.002.302.30Sức bán mạnh
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.290.22%0.012.292.29Sức bán mạnh
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.320.22%0.012.322.32Sức bán mạnh
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.390.50%0.012.392.37Sức bán mạnh
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.560.35%0.012.572.54Sức bán mạnh
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.69-0.11%-0.002.692.69Sức bán mạnh
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.660.26%0.012.662.64Sức bán mạnh
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.550.43%0.012.562.53Sức bán mạnh
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.310.52%0.012.312.29Bán
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.300.70%0.022.302.27Mua
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.340.73%0.022.342.31Mua
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.380.72%0.022.382.36Mua
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.390.72%0.022.392.37Mua
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.380.64%0.012.382.35Mua
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.400.54%0.012.402.38Mua
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.470.45%0.012.472.45Mua
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.640.30%0.012.642.62Mua
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.750.33%0.012.752.74Mua
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.710.48%0.012.712.70Theo dõi
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.570.43%0.012.572.56Bán
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.310.35%0.012.312.31Bán
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.280.35%0.012.282.28Bán
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.320.35%0.012.322.32Bán
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.370.34%0.012.372.37Bán
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.380.34%0.012.382.38Sức bán mạnh
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.370.34%0.012.372.37Sức bán mạnh
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.390.34%0.012.392.39Sức bán mạnh
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.460.33%0.012.462.46Sức bán mạnh
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.630.31%0.012.632.63Sức bán mạnh
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.750.29%0.012.752.75Bán
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.710.30%0.012.712.71Bán
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.590.31%0.012.592.59Bán
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.330.39%0.012.332.33Bán
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.310.39%0.012.312.31Bán
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.350.38%0.012.352.35Bán
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.390.38%0.012.392.39Bán
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.410.38%0.012.412.41Bán
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.400.38%0.012.402.40Bán
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.430.37%0.012.432.43Bán
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.510.36%0.012.512.51Bán
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.690.34%0.012.692.69Bán
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.810.32%0.012.812.81Bán
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.780.32%0.012.782.78Bán
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.660.34%0.012.662.66Bán
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.400.38%0.012.402.40Bán
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.380.38%0.012.382.38Bán
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.410.37%0.012.412.41Bán
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.440.37%0.012.442.44Bán
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.450.37%0.012.452.45Bán
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.440.37%0.012.442.44Bán
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.460.37%0.012.462.46Bán
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.530.36%0.012.532.53Bán
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.710.33%0.012.712.71Bán
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.830.32%0.012.832.83Bán
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.800.32%0.012.802.80Bán
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.700.33%0.012.702.70Bán
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.440.37%0.012.442.44Bán
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.430.37%0.012.432.43Bán
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.460.37%0.012.462.46Bán
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.490.36%0.012.492.49Bán
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.500.36%0.012.502.50Bán
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.490.36%0.012.492.49Bán
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.520.36%0.012.522.52Bán
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.580.35%0.012.582.58Bán
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.740.33%0.012.742.74Bán
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.002.860.32%0.012.862.86Bán
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.830.32%0.012.832.83Bán
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.740.33%0.012.742.74Bán
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.480.36%0.012.482.48Bán
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.470.37%0.012.472.47Bán
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.500.36%0.012.502.50Bán
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.530.36%0.012.532.53Bán
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.540.36%0.012.542.54Bán
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.540.36%0.012.542.54Bán
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.560.35%0.012.562.56Bán
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.630.34%0.012.632.63Bán
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.800.32%0.012.802.80Bán
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.002.920.31%0.012.922.92Bán
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.002.900.31%0.012.902.90Bán
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.830.32%0.012.832.83Bán
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.560.35%0.012.562.56Sức bán mạnh
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.550.35%0.012.552.55Sức bán mạnh
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.580.35%0.012.582.58Sức bán mạnh
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.610.35%0.012.612.61Sức bán mạnh
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.630.34%0.012.632.63Sức bán mạnh
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.630.34%0.012.632.63Sức bán mạnh
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.660.34%0.012.662.66Sức bán mạnh
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.730.33%0.012.732.73Sức bán mạnh
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.002.880.31%0.012.882.88Sức bán mạnh
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.000.30%0.013.003.00Sức bán mạnh
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.002.960.30%0.012.962.96Sức bán mạnh
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.002.870.31%0.012.872.87Bán
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.600.35%0.012.602.60Bán
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.580.35%0.012.582.58Bán
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.620.35%0.012.622.62Bán
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.660.34%0.012.662.66Bán
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.690.34%0.012.692.69Bán
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.710.33%0.012.712.71Bán
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.750.33%0.012.752.75Bán
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.002.820.32%0.012.822.82Bán
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.002.970.30%0.012.972.97Bán
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.090.29%0.013.093.09Bán
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.060.30%0.013.063.06Bán
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.002.970.30%0.012.972.97Bán
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.680.34%0.012.682.68Bán
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.650.34%0.012.652.65Bán
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.690.34%0.012.692.69Bán
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.002.730.33%0.012.732.73Bán
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.002.770.33%0.012.772.77Bán
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.002.780.32%0.012.782.78Bán
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.002.830.32%0.012.832.83Bán
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.002.900.31%0.012.902.90Bán
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.060.30%0.013.063.06Bán
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.190.28%0.013.193.19Bán
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.150.29%0.013.153.15Bán
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.070.29%0.013.073.07Bán
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.002.760.33%0.012.762.76Bán
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.002.740.33%0.012.742.74Bán
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.002.770.33%0.012.772.77Bán
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.002.810.32%0.012.812.81Bán
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.002.850.32%0.012.852.85Bán
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.002.870.31%0.012.872.87Bán
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.002.920.31%0.012.922.92Bán
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.002.990.30%0.012.992.99Bán
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.140.29%0.013.143.14Bán
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.270.28%0.013.273.27Bán
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.240.28%0.013.243.24Bán
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.170.28%0.013.173.17Bán
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.002.870.31%0.012.872.87Bán
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.002.850.32%0.012.852.85Bán
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.002.880.31%0.012.882.88Bán
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.002.920.31%0.012.922.92Bán
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.002.960.30%0.012.962.96Bán
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.002.980.30%0.012.982.98Bán
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.020.30%0.013.023.02Bán
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.100.29%0.013.103.10Bán
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.250.28%0.013.253.25Bán
NGF2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2032)
20311229.003.380.27%0.013.383.38
NGG2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2032)
20320128.003.340.27%0.013.343.34
NGH2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2032)
20320225.003.280.28%0.013.283.28
NGJ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2032)
20320329.002.980.30%0.012.982.98
NGK2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2032)
20320428.002.950.31%0.012.952.95
NGM2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2032)
20320526.002.990.30%0.012.992.99
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất