Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
US Flag
NYMEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
        
NGQ2019 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.32-0.04%-0.002.322.31Bán
NGU2019 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.300.00%0.002.302.30Bán
NGV2019 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.330.13%0.002.332.32Bán
NGX2019 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.420.08%0.002.422.42Bán
NGZ2019 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.61-2.32%-0.062.682.60Bán
NGF2020 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.720.07%0.002.722.71Bán
NGG2020 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.69-2.18%-0.062.752.68Bán
NGH2020 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.61-2.03%-0.052.672.60Bán
NGJ2020 NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.41-1.43%-0.042.452.40Bán
NGK2020 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.38-1.37%-0.032.422.38Bán
NGM2020 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.42-2.02%-0.052.462.42Bán
NGN2020 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.46-1.72%-0.042.502.46Bán
NGQ2020 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.48-1.71%-0.042.512.47Bán
NGU2020 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.46-1.87%-0.052.502.46Bán
NGV2020 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.49-1.74%-0.042.512.48Bán
NGX2020 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.55-1.77%-0.052.572.55Bán
NGZ2020 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.71-1.56%-0.042.722.71Bán
NGF2021 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.82-1.40%-0.042.832.82Bán
NGG2021 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.80-1.34%-0.042.802.80Bán
NGH2021 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.68-1.32%-0.042.692.68Bán
NGJ2021 NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.44-1.02%-0.032.442.44Sức bán mạnh
NGK2021 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.40-1.11%-0.032.422.40Bán
NGM2021 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.44-1.02%-0.032.452.44Bán
NGN2021 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.47-1.08%-0.032.472.47Bán
NGQ2021 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.48-1.07%-0.032.482.48Bán
NGU2021 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.48-1.08%-0.032.482.48Bán
NGV2021 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.50-1.07%-0.032.502.50Bán
NGX2021 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.56-1.04%-0.032.562.56Bán
NGZ2021 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.74-0.98%-0.032.742.74Bán
NGF2022 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.86-0.94%-0.032.862.86Bán
NGG2022 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.83-0.98%-0.032.842.83Bán
NGH2022 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.71-1.02%-0.032.712.71Bán
NGJ2022 NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.46-0.97%-0.022.472.46Bán
NGK2022 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.43-0.98%-0.022.432.43Bán
NGM2022 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.46-0.97%-0.022.462.46Bán
NGN2022 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.50-0.95%-0.022.502.50Bán
NGQ2022 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.51-0.95%-0.022.512.51Bán
NGU2022 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.50-0.95%-0.022.502.50Bán
NGV2022 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.53-0.94%-0.022.532.53Bán
NGX2022 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.59-0.92%-0.022.592.59Bán
NGZ2022 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.77-0.86%-0.022.772.77Bán
NGF2023 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.88-0.83%-0.022.912.88Bán
NGG2023 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.85-0.84%-0.022.852.85Bán
NGH2023 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.75-0.87%-0.022.752.75Bán
NGJ2023 NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.51-0.95%-0.022.512.51Bán
NGK2023 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.50-0.95%-0.022.502.50Bán
NGM2023 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230529.002.54-0.94%-0.022.542.54Bán
NGN2023 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.58-0.92%-0.022.582.58Bán
NGQ2023 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.60-0.92%-0.022.602.60Bán
NGU2023 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.59-0.92%-0.022.592.59Bán
NGV2023 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.62-0.91%-0.022.622.62Bán
NGX2023 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.69-0.88%-0.022.692.69Bán
NGZ2023 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.87-0.83%-0.022.872.87Bán
NGF2024 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.99-0.80%-0.022.992.99Bán
NGG2024 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.96-0.81%-0.022.962.96Bán
NGH2024 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.86-0.83%-0.022.862.86Bán
NGJ2024 NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240327.002.61-0.91%-0.022.612.61Bán
NGK2024 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.60-0.91%-0.022.602.60Bán
NGM2024 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.63-0.90%-0.022.632.63Bán
NGN2024 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.66-0.89%-0.022.662.66Bán
NGQ2024 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.67-0.89%-0.022.672.67Bán
NGU2024 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.67-0.89%-0.022.672.67Bán
NGV2024 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.70-0.88%-0.022.702.70Bán
NGX2024 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.76-0.86%-0.022.762.76Bán
NGZ2024 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241127.002.94-0.81%-0.022.942.94Bán
NGF2025 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.07-0.78%-0.023.073.07Bán
NGG2025 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.04-0.78%-0.023.043.04Bán
NGH2025 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.98-0.80%-0.022.982.98Bán
NGJ2025 NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.76-0.86%-0.022.762.76Bán
NGK2025 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.75-0.87%-0.022.752.75Bán
NGM2025 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.77-0.86%-0.022.772.77Bán
NGN2025 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.81-0.85%-0.022.812.81Bán
NGQ2025 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.82-0.84%-0.022.822.82Bán
NGU2025 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.82-0.84%-0.022.822.82Bán
NGV2025 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.85-0.84%-0.022.852.85Bán
NGX2025 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.91-0.82%-0.022.912.91Bán
NGZ2025 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.07-0.77%-0.023.073.07Bán
NGF2026 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.19-0.75%-0.023.193.19Bán
NGG2026 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.17-0.75%-0.023.173.17Bán
NGH2026 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.10-0.77%-0.023.103.10Bán
NGJ2026 NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.88-0.83%-0.022.882.88Bán
NGK2026 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.87-0.83%-0.022.872.87Bán
NGM2026 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.90-0.82%-0.022.902.90Bán
NGN2026 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.93-0.81%-0.022.932.93Bán
NGQ2026 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.95-0.81%-0.022.952.95Bán
NGU2026 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.95-0.81%-0.022.952.95Bán
NGV2026 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.98-0.80%-0.022.982.98Bán
NGX2026 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.05-0.78%-0.023.053.05Bán
NGZ2026 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.21-0.74%-0.023.213.21Mua
NGF2027 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.34-0.71%-0.023.343.34Mua
NGG2027 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.31-0.72%-0.023.313.31Mua
NGH2027 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.25-0.73%-0.023.253.25Mua
NGJ2027 NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.03-0.79%-0.023.033.03Mua
NGK2027 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.003.02-0.79%-0.023.023.02Mua
NGM2027 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.05-0.78%-0.023.053.05Mua
NGN2027 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.08-0.77%-0.023.083.08Mua
NGQ2027 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.10-0.77%-0.023.103.10Mua
NGU2027 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.11-0.77%-0.023.113.11Mua
NGV2027 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.13-0.76%-0.023.133.13Mua
NGX2027 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.20-0.74%-0.023.203.20Mua
NGZ2027 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.36-0.71%-0.023.363.36Mua
NGF2028 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.48-0.69%-0.023.483.48Mua
NGG2028 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.44-0.69%-0.023.443.44Mua
NGH2028 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.38-0.71%-0.023.383.38Mua
NGJ2028 NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.13-0.76%-0.023.133.13Mua
NGK2028 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.11-0.77%-0.023.113.11Mua
NGM2028 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.14-0.76%-0.023.143.14Mua
NGN2028 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.18-0.75%-0.023.183.18Mua
NGQ2028 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.22-0.74%-0.023.223.22Mua
NGU2028 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.23-0.74%-0.023.233.23Mua
NGV2028 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.28-0.73%-0.023.283.28Mua
NGX2028 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.34-0.71%-0.023.343.34Mua
NGZ2028 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.50-0.68%-0.023.503.50Mua
NGF2029 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.62-0.66%-0.023.623.62Mua
NGG2029 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.58-0.67%-0.023.583.58Mua
NGH2029 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.52-0.68%-0.023.523.52Mua
NGJ2029 NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.24-0.74%-0.023.243.24Mua
NGK2029 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.22-0.74%-0.023.223.22Mua
NGM2029 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.25-0.73%-0.023.253.25Mua
NGN2029 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.29-0.72%-0.023.293.29Mua
NGQ2029 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.33-0.72%-0.023.333.33Mua
NGU2029 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.35-0.71%-0.023.353.35Mua
NGV2029 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.39-0.70%-0.023.393.39Mua
NGX2029 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.46-0.69%-0.023.463.46Mua
NGZ2029 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.62-0.66%-0.023.623.62Mua
NGF2030 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.75-0.64%-0.023.753.75Mua
NGG2030 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.71-0.64%-0.023.713.71Mua
NGH2030 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.65-0.65%-0.023.653.65Mua
NGJ2030 NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.36-0.71%-0.023.363.36Mua
NGK2030 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.33-0.71%-0.023.333.33Mua
NGM2030 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.37-0.71%-0.023.373.37Mua
NGN2030 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.41-0.70%-0.023.413.41Mua
NGQ2030 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.45-0.69%-0.023.453.45Mua
NGU2030 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.46-0.69%-0.023.463.46Mua
NGV2030 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.51-0.68%-0.023.513.51Mua
NGX2030 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.58-0.67%-0.023.583.58Mua
NGZ2030 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.74-0.64%-0.023.743.74Mua
NGF2031 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.87-0.62%-0.023.873.87Mua
NGG2031 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.83-0.62%-0.023.833.83Mua
NGH2031 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.77-0.63%-0.023.773.77Mua
NGJ2031 NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.47-0.69%-0.023.473.47Mua
NGK2031 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.44-0.69%-0.023.443.44Mua
NGM2031 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.48-0.69%-0.023.483.48Mua
NGN2031 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.52-0.68%-0.023.523.52Mua
NGQ2031 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.56-0.67%-0.023.563.56Mua
NGU2031 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.57-0.67%-0.023.573.57Mua
NGV2031 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.62-0.66%-0.023.623.62Mua
NGX2031 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.69-0.65%-0.023.693.69Mua
NGZ2031 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.85-0.62%-0.023.853.85Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất