Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên icon

Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
US Flag
NYMEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
        
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.001.624.45%0.071.661.53Bán
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.001.743.95%0.071.781.65Bán
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.001.923.90%0.071.971.82Bán
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.001.993.54%0.072.031.90Bán
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.023.48%0.072.061.94Bán
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.093.36%0.072.112.01Bán
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.342.99%0.072.352.27Mua
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.681.90%0.052.682.62Sức mua mạnh
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.801.49%0.042.802.75Sức mua mạnh
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.761.29%0.042.762.72Sức mua mạnh
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.651.07%0.032.662.62Mua
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.400.63%0.012.412.38Mua
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.370.55%0.012.382.35Mua
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.400.42%0.012.402.38Mua
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.430.33%0.012.442.42Mua
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.430.29%0.012.442.42Mua
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.410.29%0.012.422.40Mua
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.430.21%0.012.442.42Mua
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.480.04%0.002.492.46Mua
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.610.00%0.002.622.59Mua
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.71-0.04%-0.002.712.69Mua
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.66-0.04%-0.002.662.66Mua
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.530.00%0.002.532.53Mua
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.24-0.18%-0.002.242.24Mua
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.20-0.45%-0.012.202.20Bán
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.23-0.71%-0.022.232.23Bán
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.27-0.96%-0.022.292.27Bán
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.29-0.82%-0.022.292.29Bán
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.28-0.74%-0.022.282.28Bán
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.31-0.69%-0.022.312.31Bán
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.38-0.67%-0.022.382.38Bán
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.54-0.62%-0.022.552.54Bán
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.66-0.60%-0.022.662.66Bán
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.61-0.61%-0.022.612.61Bán
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.48-0.64%-0.022.502.48Bán
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.22-0.71%-0.022.222.22Sức bán mạnh
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.19-0.73%-0.022.192.19Sức bán mạnh
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.23-0.71%-0.022.232.23Sức bán mạnh
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.27-0.70%-0.022.272.27Sức bán mạnh
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.28-0.70%-0.022.282.28Sức bán mạnh
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.27-0.70%-0.022.272.27Sức bán mạnh
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.30-0.69%-0.022.302.30Sức bán mạnh
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.38-0.67%-0.022.382.38Sức bán mạnh
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.55-0.62%-0.022.552.55Sức bán mạnh
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.67-0.60%-0.022.682.67Sức bán mạnh
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.62-0.61%-0.022.622.62Sức bán mạnh
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.50-0.64%-0.022.502.50Sức bán mạnh
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.24-0.71%-0.022.242.24Sức bán mạnh
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.22-0.72%-0.022.222.22Sức bán mạnh
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.25-0.71%-0.022.252.25Sức bán mạnh
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.28-0.70%-0.022.282.28Sức bán mạnh
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.29-0.69%-0.022.292.29Sức bán mạnh
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.28-0.70%-0.022.282.28Sức bán mạnh
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.31-0.69%-0.022.312.31Sức bán mạnh
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.37-0.67%-0.022.372.37Sức bán mạnh
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.54-0.63%-0.022.542.54Sức bán mạnh
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.65-0.60%-0.022.652.65Sức bán mạnh
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.62-0.61%-0.022.622.62Sức bán mạnh
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.51-0.63%-0.022.512.51Sức bán mạnh
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.26-0.70%-0.022.262.26Sức bán mạnh
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.25-0.71%-0.022.252.25Sức bán mạnh
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.28-0.70%-0.022.282.28Sức bán mạnh
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.31-0.69%-0.022.312.31Sức bán mạnh
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.32-0.68%-0.022.322.32Sức bán mạnh
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.31-0.69%-0.022.312.31Sức bán mạnh
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.35-0.68%-0.022.352.35Sức bán mạnh
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.41-0.66%-0.022.412.41Sức bán mạnh
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.58-0.62%-0.022.582.58Sức bán mạnh
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.002.69-0.59%-0.022.692.69Sức bán mạnh
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.002.66-0.60%-0.022.662.66Sức bán mạnh
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.55-0.62%-0.022.552.55Sức bán mạnh
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.29-0.69%-0.022.292.29Sức bán mạnh
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.27-0.70%-0.022.272.27Sức bán mạnh
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.31-0.69%-0.022.312.31Sức bán mạnh
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.35-0.68%-0.022.352.35Sức bán mạnh
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.36-0.67%-0.022.362.36Sức bán mạnh
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.35-0.67%-0.022.352.35Sức bán mạnh
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.38-0.67%-0.022.382.38Sức bán mạnh
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.44-0.65%-0.022.442.44Sức bán mạnh
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.002.61-0.61%-0.022.612.61Sức bán mạnh
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.002.74-0.58%-0.022.742.74Sức bán mạnh
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.002.71-0.59%-0.022.712.71Sức bán mạnh
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.002.60-0.61%-0.022.602.60Sức bán mạnh
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.35-0.68%-0.022.352.35Sức bán mạnh
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.34-0.68%-0.022.342.34Sức bán mạnh
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.37-0.67%-0.022.372.37Sức bán mạnh
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.40-0.66%-0.022.402.40Sức bán mạnh
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.41-0.66%-0.022.412.41Sức bán mạnh
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.42-0.66%-0.022.422.42Sức bán mạnh
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.45-0.65%-0.022.452.45Sức bán mạnh
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.51-0.63%-0.022.512.51Sức bán mạnh
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.002.68-0.59%-0.022.682.68Sức bán mạnh
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.002.80-0.57%-0.022.802.80Sức bán mạnh
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.002.76-0.58%-0.022.762.76Sức bán mạnh
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.002.64-0.60%-0.022.642.64Sức bán mạnh
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.38-0.67%-0.022.382.38Sức bán mạnh
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.35-0.67%-0.022.352.35Sức bán mạnh
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.39-0.67%-0.022.392.39Sức bán mạnh
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.43-0.65%-0.022.432.43Sức bán mạnh
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.002.44-0.65%-0.022.442.44Sức bán mạnh
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.002.45-0.65%-0.022.452.45Sức bán mạnh
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.002.49-0.64%-0.022.492.49Sức bán mạnh
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.002.55-0.62%-0.022.552.55Sức bán mạnh
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.002.71-0.59%-0.022.712.71Sức bán mạnh
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.002.83-0.56%-0.022.832.83Sức bán mạnh
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.002.79-0.57%-0.022.792.79Sức bán mạnh
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.002.68-0.59%-0.022.682.68Sức bán mạnh
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.002.39-0.66%-0.022.392.39Sức bán mạnh
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.002.37-0.67%-0.022.372.37Sức bán mạnh
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.002.41-0.66%-0.022.412.41Sức bán mạnh
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.002.45-0.65%-0.022.452.45Sức bán mạnh
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.002.46-0.65%-0.022.462.46Sức bán mạnh
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.002.47-0.64%-0.022.472.47Sức bán mạnh
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.002.51-0.63%-0.022.512.51Sức bán mạnh
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.002.58-0.62%-0.022.582.58Sức bán mạnh
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.002.73-0.58%-0.022.732.73Sức bán mạnh
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.002.86-0.56%-0.022.862.86Sức bán mạnh
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.002.83-0.56%-0.022.832.83Sức bán mạnh
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.002.73-0.58%-0.022.732.73Sức bán mạnh
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.002.44-0.65%-0.022.442.44Sức bán mạnh
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.002.42-0.66%-0.022.422.42Sức bán mạnh
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.002.45-0.65%-0.022.452.45Sức bán mạnh
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.002.49-0.64%-0.022.492.49Sức bán mạnh
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.002.53-0.63%-0.022.532.53Sức bán mạnh
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.002.55-0.62%-0.022.552.55Sức bán mạnh
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.002.59-0.61%-0.022.592.59Sức bán mạnh
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.002.66-0.60%-0.022.662.66Sức bán mạnh
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.002.82-0.56%-0.022.822.82Sức bán mạnh
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.002.95-0.54%-0.022.952.95Sức bán mạnh
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.002.91-0.55%-0.022.912.91Sức bán mạnh
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.002.85-0.56%-0.022.852.85Sức bán mạnh
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.002.55-0.62%-0.022.552.55Sức bán mạnh
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.002.52-0.63%-0.022.522.52Sức bán mạnh
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.002.56-0.62%-0.022.562.56Sức bán mạnh
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.002.60-0.61%-0.022.602.60Sức bán mạnh
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.002.64-0.60%-0.022.642.64Sức bán mạnh
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.002.65-0.60%-0.022.652.65Sức bán mạnh
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.002.70-0.59%-0.022.702.70Sức bán mạnh
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.002.77-0.57%-0.022.772.77Sức bán mạnh
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.002.93-0.54%-0.022.932.93Sức bán mạnh
NGF2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2032)
20311229.003.05-0.52%-0.023.053.05Sức bán mạnh
NGG2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2032)
20320128.003.02-0.53%-0.023.023.02Sức bán mạnh
NGH2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2032)
20320225.002.95-0.54%-0.022.952.95Sức bán mạnh
NGJ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2032)
20320329.002.65-0.60%-0.022.652.65Sức bán mạnh
NGK2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2032)
20320428.002.63-0.60%-0.022.632.63Sức bán mạnh
NGM2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2032)
20320526.002.67-0.60%-0.022.672.67Sức bán mạnh
NGN2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2032)
20320628.002.71-0.59%-0.022.712.71Sức bán mạnh
NGQ2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2032)
20320728.002.75-0.58%-0.022.752.75Sức bán mạnh
NGU2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2032)
20320827.002.76-0.58%-0.022.762.76Sức bán mạnh
NGV2032 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2032)
20320928.002.81-0.57%-0.022.812.81Sức bán mạnh
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất