AAR Corp

AIR NYSE
AIR
AAR Corp NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AIR financial statements

Tóm tắt tài chính của AAR Corp với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AIR là 1.167B. EPS TTM của công ty là 1.75, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 19.29. Ngày thu nhập tiếp theo AAR Corp là 24 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền