Apartment Investment and Management Company

AIV NYSE
AIV
Apartment Investment and Management Company NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AIV

Tóm tắt tài chính của Apartment Investment and Management Company với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AIV là 937.475M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Apartment Investment and Management Company là 4 Tháng 8, ước tính là 0.00 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu