Alteryx, Inc

AYX NYSE
AYX
Alteryx, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AYX

Tóm tắt tài chính của Alteryx, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AYX là 3.796B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Alteryx, Inc là 3 Tháng 8, ước tính là -0.60 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu