Caterpillar, Inc

CATNYSE
CAT
Caterpillar, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CAT nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu Caterpillar, Inc

Lợi nhuận của CAT trong quý trước là 3.86 USD trong khi ước tính là 4.02 USD, chiếm -3.90 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 16.60B USD mặc dù con số ước tính là 15.82B USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 3.73 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 15.00B USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của CAT.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên