Chico's FAS, Inc

CHSNYSE
CHS
Chico's FAS, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CHS nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu Chico's FAS, Inc

Lợi nhuận của CHS trong quý trước là 0.20 USD trong khi ước tính là 0.13 USD, chiếm 53.85 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 518.33M USD mặc dù con số ước tính là 508.00M USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.00 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 512.00M USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của CHS.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên