Chewy, Inc

CHWY NYSE
CHWY
Chewy, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CHWY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Chewy, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CHWY là 20.294B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Chewy, Inc là 30 Tháng 8, ước tính là -0.12 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu