Celestica, Inc
CLS NYSE

CLS
Celestica, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CLS financial statements

Tóm tắt tài chính của Celestica, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CLS là 1.076B. EPS TTM của công ty là 0.70, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 11.99. Ngày thu nhập tiếp theo Celestica, Inc là 29 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền