Walt Disney Company (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIS nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu Walt Disney Company (The)

Lợi nhuận của DIS trong quý trước là 0.82 USD trong khi ước tính là 0.71 USD, chiếm 14.80 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 21.24B USD mặc dù con số ước tính là 21.37B USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 1.06 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 23.93B USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của DIS.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên