Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor)
EDN NYSE

EDN
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của EDN là 383.87M. Ngày thu nhập tiếp theo Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) là 7 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền