Express, Inc

EXPR NYSE
EXPR
Express, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EXPR báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Express, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của EXPR là 255.856M. Ngày thu nhập tiếp theo Express, Inc là 2 Tháng 12, ước tính là 0.02.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền