Fisker Inc
FSR NYSE

FSR
Fisker Inc NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Fisker Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FSR là 4.703B. Ngày thu nhập tiếp theo Fisker Inc là Aug 05, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền