Genworth Financial Inc

GNW NYSE
GNW
Genworth Financial Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính GNW

Tóm tắt tài chính của Genworth Financial Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GNW là 2.004B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Genworth Financial Inc là 1 Tháng 2, ước tính là 0.25 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền