Genuine Parts Company

GPC NYSE
GPC
Genuine Parts Company NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GPC financial statements

Tóm tắt tài chính của Genuine Parts Company với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GPC là 17.521B. EPS TTM của công ty là 5.66, lợi tức cổ tức là 2.66%, và P/E là 21.74. Ngày thu nhập tiếp theo Genuine Parts Company là 22 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền