International Business Machines Corporation

IBMNYSE
IBM
International Business Machines CorporationNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IBM nguyên tắc cơ bản

International Business Machines Corporation tổng quan về cổ tức

Cổ tức của IBM được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.65 USD, hãy mua trước 9 Tháng 2 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.88%