Coca-Cola Company (The)

KONYSE
KO
Coca-Cola Company (The)NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Coca-Cola Company (The) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KO là 270.844B USD. EPS TTM của công ty là 2.29 USD, tỷ suất cổ tức là 2.81% và P/E là 27.45. Ngày thu nhập tiếp theo của Coca-Cola Company (The) là 9 Tháng 2, ước tính là 0.45 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu