Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
MT NYSE

MT
Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MT là 33.59B. EPS TTM của công ty là 2.22, lợi tức cổ tức là 0.81%, và P/E là 14.23. Ngày thu nhập tiếp theo Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW là Jul 30, ước tính là 2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền