Nuveen Taxable Municipal Income Fund

NBB NYSE
NBB
Nuveen Taxable Municipal Income Fund NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NBB

Tóm tắt tài chính của Nuveen Taxable Municipal Income Fund với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NBB là 628.674M USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền