Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA NYSE

NNA
Navios Maritime Acquisition Corporation NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Navios Maritime Acquisition Corporation với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NNA là 40.405M. EPS TTM của công ty là 1.10, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 2.26. Ngày thu nhập tiếp theo Navios Maritime Acquisition Corporation là Aug 26, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền