Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell
RDS.A NYSE

RDS.A
Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

RDS.A Biểu đồ Nhận tiền gửi

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Dầu
Royal Dutch Shell plc khai thác dầu thô và khí tự nhiên trên khắp thế giới, cả trong các lĩnh vực khác và từ các nguồn tự nhiên, chẳng hạn như đá, đá phiến và than đá. Các phân khúc của Công ty bao gồm Gas tích hợp, Thăm dò khai thác, Chế biến lọc dầu và Doanh nghiệp. Phân khúc Gas tích hợp tham gia vào việc hóa lỏng và vận chuyển khí và chuyển đổi khí tự nhiên thành chất lỏng để cung cấp nhiên liệu và các sản phẩm khác, cũng như các dự án có hoạt động tích hợp, từ sản xuất đến thương mại khí hóa lỏng. Phân khúc Thăm dò, khai thác bao gồm các hoạt động của Thăm dò, khai thác, tham gia vào việc thăm dò và khai thác dầu thô, khí tự nhiên và chất lỏng khí tự nhiên, và tiếp thị và vận chuyển dầu khí và Dầu cát, tham gia vào việc khai thác bitum từ cát dầu khai thác và chuyển đổi thành dầu thô tổng hợp. Phân khúc Chế biến, lọc dầu tham gia vào các sản phẩm dầu và sản xuất hóa chất và các hoạt động tiếp thị. Phân khúc Doanh nghiệp bao gồm nắm giữ và ngân quỹ, hoạt động tự bảo hiểm, trụ sở chính và các chức năng trung tâm của công ty.

Tin tức