Standard Motor Products, Inc
SMP NYSE

SMP
Standard Motor Products, Inc NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Standard Motor Products, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SMP là 944.265M. EPS TTM của công ty là 3.12, lợi tức cổ tức là 2.35%, và P/E là 13.89. Ngày thu nhập tiếp theo Standard Motor Products, Inc là 29 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền