Tsakos Energy Navigation Ltd
TNP NYSE

TNP
Tsakos Energy Navigation Ltd NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Tsakos Energy Navigation Ltd với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TNP là 144.657M. Ngày thu nhập tiếp theo Tsakos Energy Navigation Ltd là 4 Tháng 9, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền