Tenaris S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TS nguyên tắc cơ bản

Tenaris S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TS được trả nửa năm một lần. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.40 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.10%