NEW TALISMAN GOLD NPV

NTL NZX
NTL
NEW TALISMAN GOLD NPV NZX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NTL fundamentals

Tóm tắt tài chính của NEW TALISMAN GOLD NPV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NTL là 3.189M NZD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu