NEW TALISMAN GOLD NPV
NTL NZX

NTL
NEW TALISMAN GOLD NPV NZX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của NEW TALISMAN GOLD NPV với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NTL là 9.382M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền