THIRD AGE HEALTH S NPV

TAH NZX
TAH
THIRD AGE HEALTH S NPV NZX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TAH

Tóm tắt tài chính của THIRD AGE HEALTH S NPV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TAH là 30.049M NZD. EPS TTM của công ty là 0.11 NZD, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 26.49.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền