UK 10Y Gilt
UK10YBGBP OANDA

UK10YBGBP
UK 10Y Gilt OANDA
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

UK10YBGBP Biểu đồ