CFDs Đồng (US$ / lb) XCUUSD

XCUUSD OANDA
XCUUSD
CFDs Đồng (US$ / lb) OANDA
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Các Mã liên quan

Hợp đồng Tương lai Đồng
 
   
Hợp đồng CFD Đồng
 
   
CFDs Đồng (US$ / lb)