CFDs Đồng (US$ / lb)

XCUUSD OANDA
XCUUSD
CFDs Đồng (US$ / lb) OANDA
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

XCUUSD Biểu đồ

Các Mã liên quan

Hợp đồng Tương lai Đồng
 
   
Hợp đồng CFD Đồng
 
   
CFDs Đồng (US$ / lb)
 
   

Breaking news