BAVARIAN NORDIC A/S

BAVA OMXCOP
BAVA
BAVARIAN NORDIC A/S OMXCOP
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BAVA

Vị thế tài chính hiện tại của BAVARIAN NORDIC A/S

Tổng tài sản của BAVA cho Q1 22 là11.99B DKK, ít hơn 0.81% so với kỳ trước Q4 21. Và tổng nợ phải trả giảm 1.88% trong Q1 22 tới 4.63B DKK.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu