DATAPROCES GROUP A/S

DATA OMXCOP
DATA
DATAPROCES GROUP A/S OMXCOP
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DATA báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DATAPROCES GROUP A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DATA là 203.883M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền