DATAPROCES GROUP A/S

DATA OMXCOP
DATA
DATAPROCES GROUP A/S OMXCOP
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính DATA

Tóm tắt tài chính của DATAPROCES GROUP A/S với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DATA là 128.382M DKK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu